Steve P. Sharpe

Senior Software Engineer

💎 Ruby/Rails/JavaScript

Steve P. Sharpe